โรงเรียนในสังกัดกรมพลศึกษาที่โอนย้ายจากเครือข่าย SchoolNet ไปเชื่อมต่อกับกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ถ.พหลโยธิน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 398 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง ลำปาง
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 /48 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 239  ถ.องค์การฯสาย 2 ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 74 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ