บันไดเสียงดนตรีไทย

บันไดเสียง

กับสำเนียงภาษาของเพลง

1) บันไดเสียงโด (ดรม ซล) มักจะอยู่ใช้เพลงที่มีสำเนียงลาว สำเนียงจีน สำเนียงไทย สำเนียงแขก

2) บันไดเสียงเร (รมฟ ลท) มักจะอยู่ในเพลงที่มีสำเนียงแขก

3) บันไดเสียงฟา (ฟซล ดร) มักจะอยู่ในเพลงที่มีสำเนียงเขมรเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะมีในเพลงที่มีสำเนียงมอญบ้าง

4) บันไดเสียงซอล (ซลท รม) มักจะใช้ในเพลงที่มีสำเนียงแขกเป็นส่วนใหญ่ อาจใช้ในเพลงที่มีสำเนียงไทยบ้าง แต่เป็นส่วนน้อย

5) บันไดเสียงลา (ลทด มฟ) เป็นระบบเสียงที่ใช้ในเพลงโบราณ เช่น สำเนียงขอม สำเนียงไทย เป็นต้น แต่พบได้น้อย เนื่องจากเมื่อนำมาบรรเลงในเพลงประเภทเครื่องสาย และเครื่องเป่า ทำให้เกิดบรรเลงได้ยาก ในสมัยก่อนจึงมีการ ทรานสโพส ให้ไปอยู่ในบันไดเสียงอื่น

6) บันไดเสียงที (ทดร ฟซ) จะใช้ในเพลงที่มีสำเนียงมอญเป็นส่วนใหญ่ อาจใช้ในเพลงที่มีเพลงสำเนียงเขมรบ้าง แต่ก็มีส่วนน้อยแหล่งอ้างอิง : อาจารย์อำนาจ บุญอนนท์

โดย : นาย ธีรชัย แสงม่วงยาง, สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, วันที่ 8 กันยายน 2546