รูปร่างและรูปทรง


“ รูปร่างและรูปทรง ”
รูปร่างและรูปทรง เกิดจากเส้นและทิศทางรวมกัน
รูปร่าง (Shape) หมายถึง ลักษณะของรูปวัตถุที่ถ่ายทอดเป็น 2 มิติ คือ ความกว้างและความยาว เป็นเส้นรอบนอก ของวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ ภาพที่ปรากฏจะมีลักษณะแบน รูปร่างมี 3 ประเภทคือ รูปร่าง ธรรมชาติ รูปร่างที่เป็น รูปเรขาคณิต และ รูปร่างอิสระรูปทรง (Form) รูปวัตถุที่ถูกถ่ายทอดเป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว ความหนา รูปทรงมักจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องมาจากรูปร่าง การเขียนรูปทรงจะช่วยทำให้ภาพสวยงามเหมือนจริง และสมบูรณ์มากขึ้น และนำไปสู่การแรงเงา และน้ำหนักของสีในวัตถุจะช่วยให้ภาพมีความตื้นลึก หนาเหมือนจริงมากขึ้น


โดย : นาง รัชดาภรณ์ พรมจุ้ย, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 1 มิถุนายน 2545