พจนานุกรม


คลิกสองครั้งเพื่อเพิ่มภาพตัดปะ

พจนานุกรม

พจนานุกรม คือ หนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษาไทย โดยบอกคำ

ศัพท์ คำอ่าน ชนิดของคำ ชนิดของคำ ความหมาย ลักษณะของคำที่ใช้

เฉพาะแห่ง และที่มาของคำ

ประโยชน์ของพจนานุกรม

  1. ใช้ตรวจสอบการเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง

  2. ใช้ตรวจสอบการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง

  3. ใช้ค้นหาความหมายของคำและสำนวน

  4. ใช้ค้นหาประวัติหรือที่มาของคำต่างๆ

  5. บอกหน้าที่หรือชนิดของคำ เช่น คำนาม กริยา เป็นต้น

  6. บอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่ง

  7. เป็นหลักในการเรียงลำดับพจนานุกรม

  8. สะดวกในการค้นหานามผู้ใช้โทรศัพท์

สามารถเรียงลำดับชื่อตามอักขรวิธี


โดย : เด็กหญิง ธิดารัตน์ คงมนต์, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 5 กันยายน 2546