header
คลิกเพื่อเพิ่ม

ไก่แจ้ซารามอ

ไก่แจ้ซารามอ ( Seri Rama ) เป็นไก่แจ้สายพันธุ์คาบสมุทรมลายู ( Maiaya Bantam )

ที่ได้มีวิวัฒนาการจากไก่ป่าพื้นเมือง ที่มีลักษณะเฉพาะตัวต่างจากไก่แจ้สากล ( Japanese Ban-

tam ) ไก่ซารามอมีรูปร่างค่อนข้างเล็กมีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม

ตามประวัติไก่แจ้ซารามอนั้นเริ่มจากปี ค.ศ. 1950 หลังสงครามสมัยชาวญี่ปุ่นมาอาศัย

อยู่ในแหลมมลายู แล้วได้พาไก่แจ้มาเลี้ยง แล้วก็เกิดผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่แจ้ของชาวญี่ปุ่น

กับไก่ในฝูงหลายๆครั้ง จึงเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีสายเลือดนิ่ง รูปร่างเล็กกว่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ซึ่งมีการพัฒนาสายพันธุ์มาโดยตลอดจากกลุ่มผู้เลี้ยงและนิยมไก่แจ้พื้นเมือง โดยได้

นำไก่แจ้ญี่ปุ่นจากทหารกองทัพจักรพรรดิญี่ปุ่นมาผสมกับไก่แจ้มลายู จากนั้นนำลูกไก่แจ้ 2

สายเลือดนี้ไปผสมกับไก่แจ้จากทวีปยุโรป ทำการผสมเลื่อยมาจนกลางปี ค.ศ. 1970 จึงได้ไก่แจ้ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเรียกว่า ไก่ซารามอ (Seri Rama Bantam )

ลักษณะของไก่แจ้ซารามอเพศผู้

  1. หงอนกลมเล็ก หงอนตั้งมีจัก 4-5 จัก
  2. ตัวเล็กกลมป้อม อกเชิด
  3. ขาสั้นเล็ก ความยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว
  4. ปีกยาวห้อยมาหนีบตะโพกและน่อง
  5. หางตั้งมีหางชัย 2-4 เส้น ยาวสัมผัสปลายหงอน
  6. หางพัดกางเรียงเหมือนนิ้วมือข้างละ 6-8 เส้น
  7. เหนียงกลมไม่ยาวมาก
  8. เวลายืนจะเชิดตัว หัวจะอยู่เหนือกลางตัวเป็นเส้นตรงแนวเดียวกับขา ยกยืดไปข้างหน้า
  9. เวลาเดินจะเอนตัวและหางไปช้าๆ

ลักษณะของไก่แจ้ซารามอเพศเมีย

มีลักษณะคล้ายตัวผู้ แตกต่างตรงที่มีหงอนเล็กและไม่มีหางชัยยาว หางพัด 2 ข้างทำ

มุมกัน 60 องศา ลำตัวสั้น

ที่มา

หนังสือไก่แจ้สวยงามตามมาตราฐานสากลปีที่ 2 ฉบับที่ 20/2545 และฉบับที่ 22 พ.ศ. 2546

ข้อความ

โดย : เด็กหญิง พันธ์แข เกิดแก้ว, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 14 กันยายน 2546