ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย

ขนาดและที่ตั้ง มีเกาะใหญ่น้อยประมาณ 3,000 เกาะ เดิมเรียกว่าหมู่เกาะ อินดีสตะวันออก เป็นเกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก บางส่วนอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาณาเขตติดต่อ ส่วนใหญ่เป็นเกาะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ สามารถติดต่อกับมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และออสเตรีย

เมืองหลวง จาร์กาตาร์

จำนวนประชากร 148.8 ล้านคน ( ปี พ.ศ. 2525 )

การปกครองปัจจุบัน เป็นแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและรวมทั้งบริหารประเทศ ( ปัจจุบัน คือ นายซูฮาร์โต )

เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาของประชากร ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาเลย์ , อินโดนีเซีย นอกนั้นเป็นชาวจีนและชาวพื้นเมือง ภาษาประจำชาติ คือ ภาษาบาฮาซา นับถือศาสนาอิสลาม

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา เทือกเขาที่สูงที่สุด คือ เกรินจิ อยู่ในเกาะสุมาตรา เทือกเขาส่วนใหญ่อยู่ตอนกลางของเกาะรอบ ๆ จะเป็น ที่ราบ มีแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลลงสู่ทะเล แม่น้ำส่วนใหญ่ใช้ในการคมนาคมไม่ค่อยได้เพราะมีเกาะแก่งและตื้นเขิน

ลักษณะภูมิอากาศ ร้อนและชุ่มชื้นตลอดปี เพราะอยู่แถบศูนย์สูตรและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ทรัพยากรและอาชีพ เกาะอินโดนีเซียมีป่าดงดิบเป็นจำนวนมากประมาณ ร้อยละ 65 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในกาลิมันตัน ( เกาะบอร์เนียว )แหล่งอ้างอิง : หนังสือสังคมศึกษา ม.1-3

โดย : เด็กชาย วรวุฒิ ถาวรวัฒนเจริญ, ร.ร. พนัสพิทยาคาร, วันที่ 18 กันยายน 2546