แป้นพิมพ์

    แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์รับเข้า 

ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะรับข้อมูลจากการกดแป้นพิมพ์แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้นอักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

การวางตำแหน่งแป้นอักขระ     จะเป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้แป้นยกแคร่ (shift) เพื่อทำให้สามารถใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับรหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระจะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ 

    เมื่อนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานพิมพ์ภาษาไทย    จึงต้องมีการดัดแปลงแผงแป้นอักขระให้สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กลุ่มแป้นที่ใช้พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยจะเป็นกลุ่มแป้นเดียวกับภาษาอังกฤษ แต่จะใช้แป้นพิเศษแป้นหนึ่งทำหน้าที่สลับเปลี่ยนการพิมพ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์อีกชั้นหนึ่ง 

  ในปี พ.ศ. 2527 บริษัทไอบีเอ็มได้ปรับปรุงแผงแป้นพิมพ์ กำหนดสัญญาณทางไฟฟ้าของแป้นขึ้นใหม่ จัดตำแหน่งและขนาดแป้นให้เหมาะสมดียิ่งขึ้น โดยใช้สัญญาณทางไฟฟ้า และเพิ่มจำนวนแป้นอีก รวมเป็น 101 แป้น 

การเลือกซื้อ  แป้นพิมพ์ควรพิจารณารุ่นใหม่ที่เป็นมาตรฐานและสามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 

สำหรับเครื่องขนาดกระเป๋าหิ้วไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊ค ขนาดของแผงแป้นอักขระยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน เพราะผู้ผลิตต้องการพัฒนาให้เครื่องมีขนาดเล็กลงโดยลดจำนวนแป้นลง แล้วใช้แป้นหลายแป้นพร้อมกันเพื่อทำงานได้เหมือนแป้นเดียว

หน้าที่ของแป้นพิมพ์ที่ควรรู้จัก

  แป้นพิมพ์

                      หน้าที

 Spacebar

 ใช้ในการเว้นวรรค
 BackSpace  ลบตัวอักษรที่ติดกับเคอร์เซอร์ทางด้านซ้าย
 Delete  ลบตัวอักษรที่ติดกับเคอร์เซอร์ทางด้านขวา
 Enter  รับคำสั่งไปปฏิบัติ หรือขึ้นบรรทัดใหม่

 Insert

 พิมพ์แทรก
 Home  ไปจุดเริ่มต้น
 Page Up  เลื่อนขึ้นไปหนึ่งจอภาพ
 Page Down  เลื่อนลงไปหนึ่งจอภาพ
 End  ไปที่จุดสุดท้ายที่ใช้งาน

 Alt

 กดคู่กับแป้นอื่นเพื่อเปลี่ยนการทำงาน
 Ctrl  กดคู่กับแป้นอื่นเพื่อใช้คำสั่งพิเศษ
 Shift  ยกแคร่ค้างไว้เพื่อพิมพ์อักษรตัวบน
 Scroll Lock  กดล็อคไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่
 Print Screen  พิมพ์จากจอภาพสู่เครื่องพิมพ์ ต้องกดคู่กับแป้น Shift
 Esc  ยกเลิกการทำงาน
 Tab  เลื่อนไประยะที่กั้นไว้ 5 ช่องตัวอักษร
 CapsLock  ตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ

 


ที่มา : รวบรวมจาก หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมารสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย : นาง ณัฐธิดา เชื้อคง, โรงเรียนสูงเนิน, วันที่ 31 ธันวาคม 2546