วิธีสร้างวินัยในโรงเรียน

การสร้างวินัยให้เกิดกับเด็กในเบื้องต้นนั้น เป็นหน้าที่ของบ้านและโรงเรียน ถ้าเด็กมีวินัยมาจากบ้านยังไม่เพียงพอ ครูก็มีหน้าที่ต้องช่วยกันเสริมสร้างวินัยให้เกิดแก่เด็ก การสร้างความสํานึกในสิ่งใดให้เกิดแก่เด็กก็คือการสร้างวินัยในสิ่งนั้นให้เกิดแก่เด็ก เรียกว่าวินัยในตนเอง โรงเรียนควรสอนให้นักเรียนมีวินัยในด้าน การเข้าแถวเคารพธงชาติ วินัยในการรักษาความสะอาด วินัยในการทําความเคารพ ถ้าเด็กขาดวินัยแล้ว เด็กจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมประชาธิปไตยไม่ได้เลย


สุดใจ ทศพร."วิธีสร้างวินัยในโรงเรียน".สารพัฒนาหลักสูตร.33(ธันวาคม 2528):48-49.


โดย : นางสาว ชลธิสา จันทร์ดํา, Rajabhat institure petchburiwitayalongkorn, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545