ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศไทย

เสวก เกิดศรี (2542). ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา . 7 ฉบับ. (โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพรเกียรติฯ).

ตำราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ตอนแรกมีทั้งหมด 7 บท ได้แก่ บทนำ การแบ่งภูมิศาสตร์ประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทรัพยากรธรรมชาติ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง ประชากรประเทศไทย องค์การระหว่างปกระเทศและความสัมพันธ์กับต่างประเทศของไทย การท่องเที่ยว ตอนที่สองภูมิศาสตร์ประเทศไทยมี 7 บท ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ เปรียบเทียบภูมิภาคทั้ง 6 ของไทย ส่วนตอนที่สาม เป็นรายละเอียดสำคัญ ๆ ของจังหวัดในแต่ละภาคมี 6 บท ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้


โดย : นางสาว kloyjai chompraklap, student 4/3klongluang patumtani 1318, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545