เริ่มอวัยวะเพศ


สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Heres simplex virus
ระยะฟักตัว ประมาณ 4-7 วัน
การติดต่อ โดยการร่วมเพศ และสัมพันธ์ทางเพสกับผู้ป่วย
อาการ มักจะมีอาการแสบ คัน นำมาก่อนเล็กน้อยแล้วมีตุ่มใส่
ขึ้นอย่เป็นกลุ่มต่อมาตุ่มนี้จะแตกเป็นสะเก็ดหายไปได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์
ที่พบบ่อยได้แก่ริมปากช่องคลอดทวารหนักเป็นต้น
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรก จะมีอาก่ารรุนแรงมากเป็นเวลานาน
อาการของโรคจะเป็นน้อยหายเร็วทารกจะติดเชื้อมารดาได้
เอกสารอ่างอิง จากหนังสือการติดต่อทางเพศ


โดย : นางสาว ทรงวุฒิ บัวหนอง, โรงเรียนอนุบาลภูเวียง, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545