อินเตอร์เนตคืออะไร

อินเตอร์เนตคืออะไร

อินเตอร์เนต (Internet) คือ เครือ ข่ายคอม พิวเตอร์ ขนาดยักษ์ ที่เชื่อม ต่อกัน ทั่วโลก โดยมี มาตรฐาน การ รับส่ง ข้อมูล ระหว่าง กันเป็น หนึ่ง เดียว ซึ่ง คอมพิวเตอร์ แต่ละ เครื่อง สามารถ รับส่ง ข้อมูล ในรูป แบบต่าง ๆ ได้ หลาย รูปแบบ เช่น ตัวอักษร,ภาพกราฟิก และ เสียงได้ รวมทั้ง สามารถ ค้นหาข้อมูล จากที่ต่าง ๆ ได้อย่าง รวดเร็ว

ทำไมต้องใช้อินเตอร์เนต

ในยุค สังคม ข่าวสาร ข้อมูล ดังทุก วันนี้ การ สื่อสาร รูปแบบ ต่าง ๆ ถูก พัฒนา ขึ้นให้ คนเรา สื่อสาร ถึงกัน ง่ายที่ สุด และ สะดวก ที่สุด การ สื่อสาร ถึงกัน ด้วย คำพูด ผ่าน ทาง โทรศัพท์ ย่อม ไม่เพียง พออีก ต่อไป เรา ต้อง การมาก กว่า นั้น เช่น ภาพ เสียง และ ข้อความ ตัวอักษร รวม ทั้ง ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่ง อินเตอร์เนต สามารถ เข้ามา ตอบสนอง ได้ใน จุดนี้

เมื่อเราเชื่อมต่อเครือข่ายของอินเตอร์เนต

เรา สามารถ ติดต่อ กับ เพื่อน ของเรา ใน สหรัฐ เมริกา ผ่าน อิเล็ก ทรอนิกส์ เมล์, ข้าม ไป ค้นหา ข้อมูล ที่ ยุโรป แล้ว กอปปี้ ไฟล์ ไปที่ ออสเตรเลีย ได้ จาก เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่บ้าน ที่ มหาวิทยาลัย หรือ ที่ทำงาน ของเรา โดย ใช้เวลา ทั้งหมด ภายใน ไม่ กี่ นาที ทำ ให้ การ ติดต่อ สื่อสาร นั้นเป็น ไปอย่าง รวดเร็ว และ มี ประสิทธิภาพ นอกจาก นี้ค่า ใช้จ่าย ก็ยัง ถูกกว่า วิธี อื่น เมื่อ เทียบ กับการ ติดต่อ ทาง โทรศัพท์, การส่ง โทรสาร และ การ ส่งข้อมูล ผ่าน โมเด็ม โดยตรง กับ ปลายทาง แล้ว การใช้ งาน ผ่าน อินเตอร์เนต มีค่า ใช้จ่าย ถูก กว่า หลายเท่า นี่ เป็น เหตุผล หลัก ที่ว่า ทำไม เราต้อง ใช้ อินเตอร์เนต ซึ่งนับ เป็นการ ปฏิวัติ สังคม ข่าวสาร ครั้ง ใหญ่ที่ สุดใน ยุค ของ เรา

ประโยชน์ของอินเตอร์เนต มีดังนี้

ในด้านการศึกษา เรา สามารถ ต่อเข้า กับ อินเตอร์เนต เพื่อ ค้นคว้า หา ข้อมูล ได้ ไม่ ว่าจะ เป็น ข้อมูล ทาง วิชาการ จาก ที่ ต่าง ๆ ซึ่ง ใน กรณี นี้ อินเตอร์เนต จะ ทำหน้า ที่ เหมือน ห้อง สมุด ขนาด ยักษ์ ส่ง ข้อมูล ที่เรา ต้อการ มาให้ ถึง บน จอ คอมพิวเตอร์ ของเรา ในเวลา ไม่ กี่ วินาที จาก แหล่ง ข้อมูล ทั่วโลก ไม่ ว่าจะ เป็น ข้อมูล ด้าน วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, ศิลปกรรม, สังคมศาสตร์, กฎหมาย และ อื่น ๆ นัก ศึกษา มหาวิทยาลัย สามารถ ติดต่อ กับ มหาวิทยาลัย อื่น ๆ เพื่อ ค้นหา ข้อมูล ที่กำลัง ศึกษา อยู่ ได้ ทั้ง ข้อมูล ที่เป็น ตัว อักษร, ภาพ และ เสียง หรือ แม้ แต่ มัลติมิเดีย ต่าง ๆ
ในด้านการรับส่งข่าวสาร ผู้ใช้ ที่ต่อ เข้าอินเตอร์ เนต สามารถ รับส่ง ข้อมูล จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับผู้ ใช้ คนอื่น ๆ ทั่ว โลก ในเวลา อัน รวดเร็ว ได้ โดย มีค่า ใช้ จ่าย ต่ำมาก เมื่อ เทียบ กับการ ส่ง จดหมาย หรือ ส่ง ข้อมูล วิธี อื่น ๆ นอก จาก นั้น ยัง อาจ ส่ง ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ในรูป แบบ ต่าง ๆ เช่น แฟ้ม ข้อมูล รูปภาพ จนไป ถึง ข้อมูล ที่ เป็น ภาพ และ เสียง ได้อีก ด้วย
ในด้านธุรกิจและการค้า อินเตอร์เนต มีบริการ ในรูปแบบ ของการ ซื้อขาย สินค้า ผ่าน คอมพิวเตอร์ เรา สามารถ เลือกดู สินค้า พร้อม ทั้ง คุณ สมบัติ ต่าง ๆ ผ่าน จอ คอมพิวเตอร์ ของ เรา แล้ว สั่งซื้อ และ จ่ายเงิน ด้วย บัตร เครดิต ได้ ทันที ซึ่ง นับว่า สะดวก และ รวดเร็ว มาก นอก จากนี้ ผู้ ที่ ใช้ ที่ เป็น บริษัท หรือ องค์กร ต่าง ๆ ก็ สามารถ เปิด ให้ บริการ และ สนับสนุน ลูกค้า ของ คนผ่าน อินเตอร์เนต ได้ เช่น การตอบ คำถาม, ให้ คำ แนะนำ รวม ถึงการ ให้ข่าวสาร ใหม่ ๆ แก่ ลูกค้า ได้
ในด้านการบันเทิง เรา สามารถ เข้า ไป เลือก อ่าน หนังสือ วารสาร ต่าง ๆ ผ่าน อินเตอร์เนต ได้ ค้นหา ข้อมูล เกี่ยว กับภาพยนตร์ ดนตรี และ อื่น ๆ อีก มากมาย ซึ่ง ปัจจุ บันเรา สามารถ ทำเป็น ภาพ เคลื่อน ไหว และ มีเสียง ประกอบ ได้อีก ด้วย
บุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เนต

เข้าถึงได้จาก : http://www.np.co.th/intro/intro_1.htmโดย : นางสาว Laddaporn ngamthura, klonglong, วันที่ 4 มีนาคม 2545