ความหมายของป่าไม้

ความหมายของป่าหมาย คือ เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิตรวมถึงจุลชีพทั้งปวง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่าพ.ศ.2481"ป่าหมายความว่า"สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ.2484"ป่า"หมายความว่า"ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน"
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FLO)"ป่า"หมายความว่า ผืนที่แผ่นดินทั้งหมดที่พฤกษชาติขึ้นรวมกันอยู่โดยที่มีไม้ยืนต้นทุกขนาดเป็นส่วนประกอบสำคัญมีอิทธิพลต่อดินลมฟ้าอากาศในท้องถิ่น ซึ่งนี้คือความหมายโดยย่อโดย : นางสาว ทิพวัลย์ นาสวรรค์, โรงเรียนอรัญประเทศ, วันที่ 21 มีนาคม 2545