พิมพ์ดีดไทย

การปรับแผงนำกระดาษ
แผงนำกระดาษ จะแนบติดอยู่ทางด้านซ้ายของแผงรองรับกระดาษ และ
สามารถเลื่อนไปมาได้ตามต้องการได้ ซึ่งแผงนำกระดาษมีประโยชน์ในการนำกระดาษ
เข้าเครื่องพิมพ์ และเราควรจะใส่กระดาษด้วยการเริ่มต้นจากหมายเลข “0” เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพิมพ์ของคุณในครั้งต่อไป เช่น เมื่อคุณพิมพ์งานเสร็จและคุณดึงกระดาษ
ออกจากเครื่องเรียบร้อยแล้ว คุณต้องการจะนำกระดาษแผ่นเดิมมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
คุณก็สามารถกระทำได้โดยง่าย โดยที่คุณก็นำกระดาษแผ่นที่คุณต้องการจะปรับปรุงใส่กระดาษ
ด้วยการเริ่มต้นจากหมายเลข “0” คุณก็จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนในจุดหรือตำแหน่งที่ใกล้เคียง
กับที่คุณพิมพ์ในครั้งแรกได้ไม่ยากโดย : นาง สุชาดา มุขสมบัติ, โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร, วันที่ 5 เมษายน 2545