ที่ตั้งประเทศไทย


ที่ตั้งประเทศไทย
ประเทศไทยมีทำเลที่ตั้งอยู่ตรงกลางคาบสมุทรอินโดจีน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ละติจูดที่ 5๋ องศา 37 ลิปดา เหนือ ถึง 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดา ถึง 105 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก
ที่ตั้งสัมพันธ์
ด้านทิศเหนือ จดประเทศเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก จดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก จดประเทศเมียนมา ทิศใต้จดประเทศมาเลเชีย
โดย : นาง จันทร์สุดา หอมหวล, นาจะหลวย, วันที่ 21 เมษายน 2545