การเริ่มต้นภาษาพูดของมนุษย์


ทุกวันนี้ การที่คนเราสามารถพูดจาติดต่อกันได้เข้าใจก็เพราะระบบเสียงต่างๆ ที่คนเผ่าพันธุ์เดียวกับเราสร้างเอาไว้เพื่อบอกความ หมายต่างๆ จากการค้นคว้าทำให้เรารู้ว่า มนุษย์เริ่มสื่อสารกันด้านภาษา ด้วยระบบเสียง ตั้งแต่เมื่อสมัย 100,000 ปีก่อนยุคพระเยซูโน่น แน่ะ คือเมื่อสมัยมนุษย์ นีอันเดอร์ทัลนั่นเริ่มต้นก็เลียนเสียงสัตว์ต่างๆก่อน อย่างเสียงเห่าของสุนัขมาประกอบท่าทางชูไม้ชูมือ จนในที่ สุดก็กลายเป็นภาษาใช้สื่อสารกัน แม้ ในปัจจุบันก็ยังมีชนเผ่าหนึ่งในแอฟริกาที่ใช้ภาษาที่เป็นเสียงคลิกแคลกในลำคอสื่อสารกัน ส่วนคน ตุรกีก็มีคำที่ไม่ได้พูด แต่ใช้วิธีผิวปากออก มาเป็น ความหมายเลย

การเริ่มต้นภาษาพูดของมนุษย์. 2545.[Online]. เข้าถึงได้จาก
www.geocities.com/hollywood/film/5225/nitan-html/aesop-menu1.htm/
โดย : นางสาว vassana pramprasong, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545