สุภาษิตเปรียบเทียบ

Compare to English and Thai Proverbs เปรียบเทียบสุภาษิตอังกฤษกับไทย
จุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบสุภาษิตที่เป็นภาษาอังกฤษกับสุภาษิตที่เป็นภาษาไทย
Proverb ( สุภาษิต คำพังเพย )
สุภาษิต คำพังเพย ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีหลายๆ สำนวนทีมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน เพียงแต่สิ่งที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์อาจแตกต่างกันบ้างตามสภาพสิ่งแวดล้อม , ลักษณะความเป็นอยู่ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สุภาษิตของไทยจะมีลักษณะเปรียบเปรยด้วยข้อความที่เข้าใจได้ง่าย และมักจะใช้การเล่นคำ สัมผัสคำ นอกจากจะเพื่อความไพเราะและสามารถจดจำได้ง่ายแล้ว ยังแสดงให้เห็นอุปนิสัยใจคอของคนไทยด้วยว่าถ้าจะสอนหรือต่อว่าใครมักจะเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ในขณะที่สุภาษิตภาษาอังกฤษมักจะใช้คำพูดตรงๆไม่ได้ตีความและไม่ได้เปรียบเปรยมากนัก แสดงให้เห็นว่าขนชาติทางตะวันตกส่วนมากมักจะมีนิสัยค่อนข้างตรงไปตรงมาก แต่จากความหมายแล้วสุภาษิตทั้งของไทยและอังกฤษจะสื่อความได้ใกล้เคียงกันมาก ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
1. สุภาษิตอังกฤษ Like father , like son.
(พ่อเป็นอย่างไร ลูกก็เป็นอย่างนั้น)
สุภาษิตไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
ความหมายคือ ลูกย่อมเหมือนกับพ่อ แม่ของตนเอง ทั้งนิสัย การกระทำและความ
ประพฤติ
2. สุภาษิตอังกฤษ Fine feather makes fine bird.
(ขนสวยทำให้นกสวย)
สุภาษิตไทย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
ความหมายคือ การแต่งกาย ตกแต่งทำให้คนดูสวย
3. สุภาษิตอังกฤษ As a man sows , so shall he reap.
(คนเราหว่านพืชอะไร ก็ย่อมได้ผลอันนั้น)
สุภาษิตไทย ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ความหมายคือ ใครทำอย่างไร ก็จะได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น
4. สุภาษิตอังกฤษ He that grasps too much , holds nothing fast.
(คนที่คว้าอะไรไว้มากๆ มักจะหลุดมือเร็ว)
สุภาษิตไทย โลภมากลาภหาย
ความหมายคือ คนที่โลภมากมักจะสูญเสียจนอาจไม่เหลืออะไรเลย

5. สุภาษิตอังกฤษ When the cat’s away the mice dance will play.
(เมื่อแมวออกไปหนูก็จะร้องรำทำเพลง)
สุภาษิตไทย แมวไม่อยู่หนูระเริง
ความหมายคือ เมื่อผู้ปกครองไม่อยู่ผู้ใต้ปกครองก็จะสนุกสนานรื่นเริง เพราะไม่มีใคร
บังคับไม่มีใครเตือน
6. สุภาษิตอังกฤษ When in Rome do as Roman do.
(เมื่ออยู่ในกรุงโรมต้องทำอย่างคนโรมันทำ)
สุภาษิตไทย เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
ความหมายคือ ควรประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาละเทศะ
7. สุภาษิตอังกฤษ An eye for an eye, a tooth for a tooth.
(ตาต่อตา ฟันต่อฟัน)
สุภาษิตไทย ดีมาก็ดีไป ร้ายมาก็ร้ายตอบ
ความหมายคือ ทำดีกับผู้ที่ทำดีด้วย ร้ายกับผู้ที่ร้ายด้วย
8. สุภาษิตอังกฤษ A tree is known by its fruit.
(จะรู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูได้ที่ผลของมัน)
สุภาษิตไทย สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
ความหมายคือ คำพูดและกิริยาที่แสดงออกทำให้ทราบชาติกำเนิด
9. สุภาษิตอังกฤษ Every birds thinks its own nest beautiful.
(นกทุกตัวมักคิดว่ารังของมันสวย)
สุภาษิตไทย นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ความหมายคือ จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
10. สุภาษิตอังกฤษ A bird in the hand is worth two in the bush.
(นกตัวเดียวในมือ มีค่ามากกว่านกสองตัวที่อยู่มนพุ่มไม้)
สุภาษิตไทย สิบเบี้ยใกล้มือ
ความหมายคือ ควรเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ ดีกว่าไปหวังในสิ่งที่ไม่เห็น
11. สุภาษิตอังกฤษ Spare the rod , spoil the child.
(ถ้าไม่ใช้ไม้เรียวบ้าง เด็กก็จะนิสัยเสีย)
สุภาษิตไทย รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
ความหมายคือ ถ้าต้องการให้ลูกเป็นคนดีควรจะสั่งสอนและลงโทษบ้าง

12. สุภาษิตอังกฤษ Strike while the iron is hot.
(จงตีเหล็กขณะที่มันร้อนอยู่)
สุภาษิตไทย ไม้อ่อนดัดง่าย
ความหมายคือ เด็กๆ จะเชื่อฟังและสอนง่าย
13. สุภาษิตอังกฤษ A leopard cannot change his spots.
(เสือดาวย่อมไม่เปลี่ยนจุดลายของมัน)
สุภาษิตไทย ชาติเสือต้องไว้ลาย
ความหมายคือ คนไม่ควรลืมชาติกำเนิด
14. สุภาษิตอังกฤษ You cannot get blood out of a stone.
(คุณไม่สามารถหาเลือดจากก้อนหินได้)
สุภาษิตไทย รีดเลือดจากปู
ความหมายคือ อย่าบังคับเอาความจริงจากคนที่ไม่รู้เรื่อง / อย่าขอเงินจากคนจน
15. สุภาษิตอังกฤษ One man’s meat is another man’s poison.
(อาหารของคนหนึ่ง อาจเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง)
สุภาษิตไทย ลางเนื้อชอบลางยา
ความหมายคือ ของสิ่งหนึ่งอาจมีค่าสำหรับคนบางคน แต่ไม่มีค่าสำหรับคนบางคนBy Mrs. Chirayu Boonsa-ard : Nayiasuksa Ratchamangklapisek School : March 24th,, 2002โดย : นาง จิรายุ บุญสะอาด, ร.ร.นาเยียศึกษาฯ กิ่ง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี, วันที่ 24 มีนาคม 2545