หลักการเติม s หรือ es

หลักการเติม s หรือ es ที่คำกริยา
1. คำกริยาที่เขียนลงท้ายด้วย s,ss,ch,sh,x,z ให้เติม es และ ต้องอ่านออกเสียง
อิซ หรือ เอซ เพิ่มอีก 1 พยางค์ เช่น
kiss – kisses / wash - washes
watch - watches / box - boxes
buzz – buzzes / fish - fishes
2. คำกริยาที่เขียนลงท้ายด้วย o ไม่ต้องออกเสียงเพิ่ม เช่น
go - goes / do - does
3. คำกริยาที่เขียนลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y - i แล้วเติม es เช่น
cry - cries / fry - fries
fly -flies / carry - carries
study – studies / hurry- hurries
* แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้ เติม s ได้เลย เช่น
play - plays / enjoy - enjoys
buy - buys / say - says
survey – surveys / pay – pays
4. คำกริยาทั่วไป สามารถเติม s ได้เลย เช่น
walk – walks / work – works
listen – listens / mend – mends
cut - cuts / fall - fallsโดย : นาง ตะวันฉาย ม่วงนิล, รร.ราชวินิต มัธยม, วันที่ 27 เมษายน 2545