คำนามที่เป็นพหูพจน์

Plural Nouns
Plural Nouns คือคำนามที่มีรูปเป็นพหูพจน์ นั่นหมายความว่ามีมากกว่า 1 อย่าง โดยมีรูปที่แตกต่างจากคำนามที่เป็นเอกพจน์ (Singular Noun) ดังต่อไปนี้
1. คำนามทั่วไป จะเติม s ที่ท้ายคำได้เลย เช่น a dog - dogs / a bibycle - bicycles / an elephant - elephants
2. คำนามที่ลงท้ายด้วย s,ss,ch,sh,x ให้เติม es แล้วออกเสียงเพิ่มเป็น อิซ หรือ เอ็ซ เช่น
a class - classes / a watch - watches / a dish - dishes / a box - boxes
3. คำนามที่ลงท้ายด้วย O ให้เติม es เช่น a mango - mangoes / a hero - heroes
4. คำนามที่ลงท้ายด้วย f, fe ให้เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม es เช่น
a wife - wives / a wolf - woves / a knife - knives
5. คำนามที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น
a library - libraries / a fly - flies / a vocabulary - vocabularies
6. คำนามที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระ a, e, i, o, u ให้เติม s ได้เลย เช่นa pray - prays / a key -keys / a boy - boys / a guy - guys
7. คำนามที่เป็นพหูพจน์เปลี่ยนรูปไปจากเดิม เช่น a foot - feet /a tooth - teeth/a mouse -mice / a child - children / a person - people / a man - men /a woman - women
8. คำนามที่เป็นพหูพจน์ มีรูปคงเดิม เช่น a fish - fish /a sheep - sheep /a deer - deer
9. คำนามที่มีรูปเป็นพหูจน์เสมอ เช่น police, people, glasses, scissors, parents, jeans, trousers, pants, shorts, pyjamas, socks, shoes, sneakers, boots, the rich, the poorโดย : นาง ตะวันฉาย ม่วงนิล, รร.ราชวินิต มัธยม, วันที่ 28 เมษายน 2545