คำเป็น คำตาย


คำตาย – คำเป็น
1. คำตาย คือ - ผสมสละเสียงสั้นในแม่ก กา เช่น มะ จะ ติ ปริ ดุ เกาะ
- พยัญชนะตัวเดียว เช่น ณ , บ (บ่อที่แปลว่าไม่), ธ ,ก็
- มีตัวสะกดแม่ กบ กด กก เช่น นาก ตาก พัก เมฆ ภพ ตบ ภาพ ตด
2. คำเป็น คือ - พยัญชนะผสมสละเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น จา ปรี ดู กอ
- คำมีตัวสะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น ฟัง ,ตัง,ตน,ยาม,เชยพราว
- หรือสังเกตุให้ได้คำตอบที่รวดเร็วว่ามี อำ(-ม), ไอ(-ย), ใอ(-ย), เอา(-ว) เพราะมีเสียงเหมือนตัวสะกด

ขอทบทวนเรื่อง แม่ก กา ที่เป็นตัวสะกด นะคะ
แม่ ก กา จะเป็นเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ ไม่มีตัวสะกด เช่น จา ,ปรี,เรา
แต่ถ้า ก กา + สละเสียงสั้น  จะลงเสียงหนักเหมือนมีเสียง /ว/ สะกด เช่น กระทะ,ระวังโดย : นาง นางมนัสนันท์ เหิรอดิศัย, โรงเรียนวัดนาคนิมิตร, วันที่ 30 เมษายน 2545