การสะกดอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

พยัญชนะต้น
b = บ bl = บล br=บร
c = ค / ซ ch =ช cl=คล cr=คร
d = ด dr= ดร
f = ฟ fl=ฟล fr=ฟร
g = ก /จ gh = ก gl = กล gr = กร
h = ฮ j = จ
k = ค kl = คล kn = น kr = คร
l = ล m = ม n = น
p = พ ph = ฟ pl = พล pr = พร
q = คว r = ร
s = ซ/ส sc = สค/ส sch = สค/ช scr = สคร
sh = ช sk = สค sl = สล sm = สม
sn = สน sp = สพ spl = สพล spr = สพร
sq = สคว st = สท str = สทร sw = สว
t = ท/ต th = ด/ตซ tr = ทร
v = วฟ์ w = ว wh = ฮ/ว wr = ร
x = ซ y = ย z = ส ng = ง*
หมายเหตุ * พยัญชนะต้นใช้เฉพาะในภาษาไทย, คำขีดเส้นใต้ เป็นเสียงนาสิก
เสียงสระ

a = แอะ ai = ไอ au = เอา ao = เอา
ar = อาร์/ออร์ al = อาล์/ออล์ a-e = เอ au = ออ
aw = ออ ay = เอย์ e = เอะ/อี ea = อี/เอ
ear = เอีย/แอ ee = อี ew = อิว ey = อี/เอ
er = เออร์ ere = เอีย/แอ i = อิ ia = เอีย*
ir = เออ i-e = ไอ o= โอ/เอาะ/อัน oo = อู
oa = โอ oi = ออย or = เออ/ออ oor=ออ/อัว
ou = เอา/อู ow = เอา/โอ oy = ออย o-e = โอ/อัน
u = อุ/อั ua = อัว* ur = เออร์ uy = ไอ
y = ไอ/อี ye = ไอ

ตัวสะกด
b = บ bt = บท์
c = ค ch = ช ck = ค ct = คท์
d = ด dge = ดจ์
f = ฟ ff = ฟ ft = ฟท์
g = ก ge = จ ght = ท
k = ค
l = ล ll = ลล์ ld = ลด์ lf = ลฟ์
lt = ลท์ mpt = มพท์
m = ม mb = มบ์ mf = มฟ์ mp = มพ์
n = น nd = นด์ ng = ง nx,nk = งค์
nce = นส์ nse = นส์ nt = นท์ nz = นส์
p = พ pf = พฟ์ ph = ฟ pt = มท์
q = ค que = ค pth = พตซ์
s = ซ/ส sk = สค์ sp = สพ? Ss = ส
st = สท์
t = ท th = ตซ the = ด
v = ฟ ve = ฟ
w = ว
x = กซ์ xt = คซท์ y = ย ye = ย
z = ส
******************************************
วิธีการสะกดอ่านเทียบ
a n = an
เทียบกับภาษาไทย แ-ะ น = แอน
สะกดอานเปรียบเทียบว่า แอะ นอ = แอน
b a g = bag
เทียบกับภาษาไทย บ แ-ะ ก = แบก
สะกดอ่านเทียบเสียงเสียงว่า บอ แอะ กอ = แบก
d i d = did
เทียบกับภาษาไทย ด อิ ด = ดิด
อ่านออกเสียงว่า ดอ อิ ดอ ดิด

ลองศึกษาเสียงพยัญชนะต้น, สระ, ตัวสะกดเปรียบเทียบจากข้างบนก่อน แล้วค่อยมาสะกดอ่าน แต่อย่างไรก็ตาม การสะกดเปรียบเทียบวิธีนี้ยังมีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างในการออกเสียงระหว่างสองภาษา ผู้จัดทำเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในชนบท นักเรียนที่มาเรียนมีความแตกต่างกันมาก จึงได้คิดหาวิธีการช่วยผู้เรียน พบว่าสามารถช่วยผู้เรียนให้อ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้เร็วขึ้น แต่ยังต้องปรับปรุงอีกมาก ยินดีรับความคิดเห็นค่ะที่ pangj@chaiyo.com
อาจารย์ ศรีจันทร์ จำปาทอง

โดย : นาง srijun jumpatong, Numdibschool, วันที่ 22 ธันวาคม 2544