องค์ประกอบของศาสนา
องค์ประกอบศาสนาที่สำคัญที่สุด มี 5 ประการ คือ
1. ศาสดา
2. คัมภีร์ศาสนา
3. นักบวช
4. ศาสนสถาน
5. สัญญลักษณ์ศาสดา

ศาสดา
ศาสดา คือ ผู้ก่อตั้งศาสนา ทรงคุณลักษณะแตกต่างไปตามประเภทของศาสนาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ศาสดาของศาสนาเทวนิยม หมายถึง องค์อวตารหรือศาสนฑูตของพระเจ้าเพราะพระประสงค์ที่จะช่วยกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปหรือความทรมานจึงได้แสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ในฐานะเทพอวตาร (Divine Incarnation) ที่แปลงกายจากภาคพระเจ้าในสวรรค์ลงมาในร่างกายของมนุษย์ ทำหน้าที่ของตนเสร็จแล้วก็กลับสู่สวรรค์ดังเดิม ได้แก่ เทพอวตารในศาสนาฮินดูที่เรียกว่านารายณ์อวตาร พระเยซูในศาสนาคริสต์ นักบุญจอห์น กล่าวว่าเป็นพระเจ้ากลับกลายเป็นมนุษย์แต่นักศาสนาบางท่าน เช่น ฮีโอโดตุสไม่ยอมรับโดยกล่าวว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ลงสู่พระเยซูในขณะรับศีลจุ่ม พระเจ้าจึงไม่ใช่พระเยซู พระเยซูไม่ใช่บุตรของพระเจ้าแต่เป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้น
1.2 ในฐานะนักพรตหรือฤาษี (Seers) ซึ่งบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าสามารถได้เห็นได้ยินเสียงทิพย์ขณะจิตใจสงบ จดจำคำของเทพเจ้าได้และนำมาจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรกลายเป็นคัมภีร์ทางศาสนาขึ้น เช่น คัมภีร์พระเวท หรือศรุติ คือคัมภีร์ว่าด้วยความรู้ที่ได้มาจากการฟังของฤาษีเหล่านี้คือ กัสยปะ, อรตี, ภารทวาชะและเคาตมะ เป็นต้น ต่อมาท่านนักพรตเหล่านี้ถูกสถาปนาขึ้นเป็นเทพเจ้าในสวรรค์
1.3 ในฐานะผู้พยากรณ์ (Prophets) คือผู้ประกาศข่าวดีหรือวรสารของพระเจ้า และทำนายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดกับมนุษย์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ศาสนายิวเชื่อเรื่องพระผู้มาโปรด(Messiah) เช่นโมเสส ซึ่งต่อมาทำให้เกิดศาสนาคริสต์และอิสลามขึ้น ศาสดาพยากรณ์ไม่ได้ตั้ง
ศาสนาขึ้นใหม่แต่ได้นำเทวโองการมาประกาศให้คนทั่วไปปฏิบัติตามในศาสนาคริสต์ถือว่าศาสดาพยากรณ์ทุกองค์ในศาสนายิวคือผู้มาเตรียมทางไว้สำหรับพระเยซูคริสต์ ในศาสนาอิสลามยอมรับว่ามีศาสดาพยากรณ์มาแล้วเป็นอันมาก เช่น โมเสสในศาสนายิว และพระเยซูในศาสนาคริสต์ ศาสดาพยากรณ์หรือนะบีเหล่านั้นคือ ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าแต่ถือท่านนะบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาพยากรณ์องค์สุดท้าย
2. ศาสดาของศาสนาอเทวนิยม คือมนุษย์ผู้ค้นพบหลักสัจธรรมด้วยตนเอง หรือรวบรวมหลักธรรมคำสอนเสร็จแล้วนำมาประกาศเผยแผ่แก่ผู้อื่น และตั้งศาสนาของตนขึ้นได้โดยสอนให้พึ่งตนเองไม่สอนให้กราบไหว้วิงวอนจากสิ่งภายนอกแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
2.1 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือท่านตรัสรู้เองโดยชอบเป็นศาสดาในฐานะเป็นครูแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวง
2.2 ศาสดามหาพรต (Extremist) คือศาสดาในศาสนาเชนเรียกอีกอย่างว่า ตีรถังกรมีอยู่ 24 องค์ องค์สุดท้ายนามว่า มหาวีระ สอนเน้นการบำเพ็ญพรตแบบทรมานตนด้วยหลักอหิงสาอย่างยิ่งยวด ปฏิเสธเทวนิยมแบบพราหมณ์ยืนยันชะตากรรมลิขิต
2.3 ศาสดานักปราชญ์ (Scholastic Sages) คือศาสดาที่ไม่ได้ออกบวชเป็นสมณะหรือนักพรตดำเนินชีวิตอยู่อย่างผู้ครองเรือนแต่สนใจในศาสนาและการปฏิบัติเข้าใจศาสนาแตกฉานรวบรวมระบบจริยธรรมตามที่เป็นแบบโบราณธรรม และหลักปฏิบัติตนในครอบครัวบ้าง เช่น ขงจื้อหรือเล่าจื้อ เป็นต้น


(ยังมีต่อ)

ที่มา : เดือน คำดี ; ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสร์, 2541

โดย : นางสาว พรวิจิตร ชาติชำนาญ, คอนสารวิทยาคม, วันที่ 14 มิถุนายน 2545