ความหมายของสุขภาพจิต

                     ความหมายของสุขภาพจิต
          องค์การอนามัยโลกให้ความหมายของคำำว่าสุขภาพจิตไว้ดังนี้ สุขภาพจิต   คือ   ความสามารถของบุคคลที่จะปปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี   มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่นและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย  รวมทั้งสนองความสามารถของตนเองในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้ได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ   ทั้งนี้  คำว่า  สุขภาพจิตมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากอาการของโรคประสาทและโรคจิตเท่านั้น
           จะเห็นได้ว่าสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับการนึกคึด  ความรู้สึก   และการกระทำของบุคคลในบางครั้งผู้ที่มีสุขภาพจิตปกติ    อาจจะมีสุขภาพดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้
             คนที่มีสุขภาพจิตดี   จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆได้อย่างดี   แม้บางอาจขัดแย้งหรือมีอารมณ์โกรธ    หรือมีปัญหาชีวิต  แต่ก็สามารถปรับอารมณ์และเผชิญกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่เสียดุลทางจิตใจ    จึงอาจกล่าวได้ว่า   สุขภาพจิต    ก็คือความมั่นคงทางใจนั่นเอง
              เราสามารถสร้างเสริมสุขภาพกายได้    และเราก็สามารถสร้างเสริมสุขภาพจิตได้ด้วย        


แหล่งอ้างอิง : ธงชัย ทวิชาชาติ .2533 . วัฒนาพานิช ก.ท.ม 87 หน้า

โดย : เด็กหญิง อนุศรา หอยหวาน, โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 15 กันยายน 2546