วิธีลัดหาผลบวกเลขหลายจำนวน

                               ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน

      1. เลขหลายจำนวนที่เริ่มต้นจาก 1

      สูตร     ผลบวก =( (ต +ป)*ป)/2

       ( ต= เทอมต้น , ป= เทอมปลาย)

     เช่น ผลบวกเลขเรียงกัน จาก 1 ถึง 25 =  ((1+25)*25)/2=325

     2.เลขหลายจำนวนที่ไม่ได้เริ่มจาก 1

       สูตร  ผลบวก =  ((ต + ป)*ท)/2   

          (ท (จำนวนเทอม)  = ปลาย-ต้น+1)

       เช่น  ผลบวกของเลของเรียงกันจาก 50 ถึง 100

              (  ท =  100-50+1=51)

               ((50+100)*ท)/2 = ((50+100)*51)/2= 3825

       

    

 3. เลขหลายจำนวนเรียงกันเฉพาะเลขคู่ หรือเลขคี่

    สูตร ผลบวก= ((ต+ป)*ท)/2

      (ท = (ปลาย-ต้น)/2)+1)

    เช่น ผลบวกเลขคู่เรียงกันจาก 10 ถึง 20 = ((10+20)*ท)/2

             ท=((20-10)/2)+1=6       ;                =((10+20)*6)/2 = 90

            ผลบวกเลขคี่เรียงกันจาก 1 ถึง 15   = ((1+15)*ท)/2

             ท= ((15-1)/2)+1 = 8      ;                = ((1+15)*8)/2 =  64

4.ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกันและจำนวนเทอมเป็นเลขคี่

        สูตร  จำนวนกลาง = ผลบวกของเลขทุกจำนวน/จำนวนเทอม

        เช่น เลข 5 จำนวนเรียงกันได้ 200 จงหาเลขทั้ง 5 จำนวน

                จำนวนกลาง = 200/5 = 40

             เลขทั้ง 5 จำนวน ก็คือ  38  39  40  41  42

5.ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกันและจำนวนเทอมเป็นเลขคู่

    สูตร  ค่าระหว่างคู่กลาง = ผลบวกของเลขทุกจำนวน/จำนวนเทอม  

      เช่น เลข  4 จำนวนเรียงกันรวมกันได้ 66 จงหาเลขทาง 4 จำนวน

             ค่าระหว่างคู่กลาง  = 66/4 = 16.50

            เลขทั้ง 4 จำนวนคือ 15  16  16.50  17  18 

 


ที่มา : หนังสือความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรียบเรียงโดย วิสิทธ์ โรจน์พจนรัตน์ , อนุสรณ์ ฤทัยยานนท์

โดย : นางสาว สุภาภรณ์ คาร, สถาบันราชภัฏสงขลา, วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546