คุณประโยชน์ของป่าไม้

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.คุณประโยชน์ของป่าไม้. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540.

ป่าไม้ เป็นมรดกจากธรรมชาติที่มีความสง่างามและหลากหลายในตัวของมันเอง เป็นตัวแทนของธรรมชาติในโลกที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโตและหลากหลาย ผลิตผลหลักของป่าไม้ คือ ไม้ และไม้ได้ให้ประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เป็นวัตถุดิบชนิดแรกที่เราใช้ประโยชน์ไม้มีส่วนสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสมัยใหม่มากกว่าสิ่งอื่นใด และในอุตสาหกรรมหลักทุกชนิดก็ต้องพึ่งพาผลผลิตจากป่าอย่างน้อย 1 ชนิด เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เราจะเห็นได้ว่า ป่าไม้เป็นทั้งผู้ให้และผู้คุ้งครอง ป่าไม้ดำรงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ รักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รักษาดินแดนมิให้ถูกชะล้าง ให้พลังงานแก่ประชาชนจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของโลก และป่าไม้ยังให้ไม้ในการทำกระดาษ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ และป่าไม้ยังมีความสวยงามเมื่อเรามองดูมัน ถ้าปราศจากป่าไม้โลกของเราคงแห้งแล้งมากกว่านี้มากนัก แต่อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ในเขตร้อน โลกกำลังสูญสียมรดกจากธรรมชาติชนิดนี้ไปอย่างรวดเร็ว จนไม่อาจฟื้นฟูได้ทัน หากอัตราการใช้ยังคงเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้โดย : นางสาว wiyada dokprom, ripw.klungluang patumtani 13180, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545