สุขภาพแบบองค์รวม

สุขภาพแบบองค์รวม อธบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ จิตใจที่เศร้าหมองอาจมีสาเหตุมาจากร่างกายที่อ่อนแอป่วยไข้อยู่เสมอ ในขณะเดียวกัน ความเจ็บป่วยของร่างกายก็อาจมีสามเหตุมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นในจิตใจได้ ดังนั้นการรักษาจึงต้องคำนึงถึงร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป การแพทย์ตะวันออกโดยเฉพาะการแพทย์จีน ไม่ได้มองร่างกายของคนไข้ในลักษณะของเครื่องยนต์กลไกที่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการเปลี่ยนอะไหล่ แต่มองคนไข้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังชีวิตในตัวเอง พลังชีวิตที่ว่านี้มีศักยภาพที่จะซ่อมแซมและเยียวยาตัวเองได้อย่างอัตโนมัติมนตรี ภู่มี. สุขภาพแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น. 2545. 248 หน้า.โดย : นางสาว ืืnipaporn praseart, student 4/3 longluang patumtani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545