ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ เท่ากับผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
จากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง จำนวน 8 คน เป็นดังนี้
4 , 6 , 4 , 7 , 3 , 5 , 5, 8

1. ค่าเฉลี่ยอายุของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับ 5.25 ปี
2. เมื่อปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ 5.25 - 1 เท่ากับ 4.25 ปีโดย : นาง รสริน แสงศิริ, รร.ปทุมวิไล, วันที่ 22 พฤษภาคม 2545