ชนิดของแผนที่
        แผนที่สามารถแบ่งออกได้หลายชนิดหลายลักษณะ
        ชนิดของแผนที่
        1  แบ่งตามรายละเอียดที่ปรากฏบนแผ่นแผนที่สามารถจําแนกได้2ประเภท
            1.1  แผนที่ลายเส้น  หมายถึง  แผนที่ที่แสดงรายละเอียดบนพื้นผิวโลกด้วยเส้นและองค์ประกอบของเส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด เส้นประ เส้นฟันปลา เป็นต้น
            1.2  แผนที่ภาพถ่าย  หมายถึง  แผนที่ที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ บนผื้นผิวโลกจากการถ่ายภาพด้วยกล่องถ่ายรูปซึ่งติดไปกับอากาศยานเช่น เ้ครื่องบิน บอลลูน  และดาวเทียม  เป็นต้น  แผนที่ชนิดนี้จะบันทึกรายละเอียดทั้งหมดบนพื้นผิวโลกไว้ แต่รายละเอียดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
         2  แบ่งตามลักษณะของการผลิตสามารถจําแนกได้เป็น3ประเภท
             2.1 แผนที่ภูมิประเทศ   หมายถึง  แผนที่  แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ  เช่น ภูเขา  แม่นํ้า  เป็นต้น  อาจแสดงด้วยสีเพื่อให้เห็นความแตกต่างของลักษณะภูมิประเทศ  เช่น สีน้ำตาลแสดงถึงภูเขา  สีฟ้าแสดงถึงพื้นน้ำ  สีเขียวแสดงถึงที่ราบ  เป็้้นต้น
              2..2 แผนที่เฉพาะเรื่อง  หมายถึง  แผนทีัึ่่่่่่่่่่ที่ทำขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะกิจ  โดยใส่แต่เฉพาะลายละเอียดที่ต้องการเท่านั้น  เช่น  แผนที่แสดงป่าไม้  แผนที่แสดงชนิิดของดิน เป็นต้น
               2.3  แผนที่เล่ม  หมายถึง  การรวมแผนที่ต่าง ๆ ไว้เป็นเล่มเรียกว่า  แผนที่เล่ม  (Atlas) มักประกอบด้วยแผนที่หลายชนิด  เช่น  แผนที่แสดงเกี่ยวกับทวีป  ประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ  การกระจายของประชากร  เป็นต้นโดยใช้มาตราส่วน1ต่อ  4,000,000 ถึง 20,000,000    
     


แหล่งอ้างอิง : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ.2533. โลกของเรา. อักษรเจริญทัศน์ : กรุงเทพฯ. 224 หน้า.

โดย : เด็กชาย นรินทร บุญสุด, โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 6 กันยายน 2546