ฝิ่น

          ฝิ่น (Opium)
                
ฝิ่นเป็นต้นไม้มีดอกมีผล   เมื่อนำผลของฝิ่นมาสกัดจะได้ยางเหนียว สีน้ำตาลไหม้เรียกว่าฝิ่นดิบ  เมื่อนำมาเคี่ยวให้สุกจะเป็นสีดำ  มีกลิ่นพิเศษโดยเฉพาะ  ละมีรสขม  เรียกว่า ฝิ่น  ในประเทศไทย  พ่อค้าชาวจีนได้นำฝิ่นเข้ามาเผยแพร่เป็นครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ. 1825  และได้นำฝิ่นไปปลูกทางภาคเหนือด้านชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  จนกลายเป็นหล่งผลิตฝิ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ละได้ให้สมญาดินดนแห่งนี้ว่า  สามเหลี่ยมทองคำ  ฝิ่นเป็นสิ่งเสพย์ติดให้โทษอย่างร้ายแรง  ติดง่ายเลิกอยาก  ทำลายสุขภาพ  ทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตเสื่อมโทรม  เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ  และก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย  ฝิ่นออกฤทธิ์กดประสาทส่วนที่ควบคุมการหายใจ   ฤทธิ์ของฝิ่นทำให้หนอนหลับสนิท  รู้สึกเคลิบเคลิ้ม   ละมีอาการประสาทหลอน  ฝิ่นช่วยบำบัดความเจ็บปวดเป็นอย่างดี  จะเมื่อเสพติดแล้วจะแสดงอาการกระวนกระวายอย่างมาก  อาจมีอาการชักหากไม่ได้เสพ
                 ฝิ่นสามารถนำมาเปลี่ยนสภาพโดยกรรมวิธีทางเคมีเป็นสิ่งเสพย์ติดอื่น ๆ ได้อีก   เช่น เป็นมอร์ฟีน  เฮโรอีน  เป็นต้นแหล่งอ้างอิง : ธงชัย ทวิชาชาติ และวิรัช วรรณรัตน์. 2533. หนังสือวิชาพาลานามัย พ 013. วัฒนาพานิช : กรุงเทพฯ. 87 หน้า.

โดย : เด็กชาย ชาญวิทย์ สุขสวัสดิ์, โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 12 กันยายน 2546