การกระจายอำนาจทางการศึกษา

ความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องของครู อาจารย์ในเรื่องการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผลพวงที่เกิดจากการปฏิรูปทางการเมืองที่มุ่งกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2542. เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปในหลายด้าน จึงเกิดผลกระทบต่อบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน ข้อเสนอการกระจายอำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น ควรพิจารณา 1. การกระจายอำนาจการศึกษาแก่ท้องถิ่นให้ยึดกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 41 และมาตรา 42 เป็นหลัก 2. แก้ไขกฎหมายการกำหนดขั้นตอนกรกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา 3. เพื่อสร้างเอกภาพในการจัดการศึกษา ควรแก้ไขกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ 4. ในปัจจุบันรัฐบาลควรกำหนดให้มีการแข่งขันและเปรียบเทียบการจัดการศึกษาระหว่างท้องถิ่นกับเขตพื้นที่การศึกษา 5. ทุกส่วนในสังคมควรสร้างความรู้เรื่องการกระจายอำนาจแก่ประชาชน 6. การกำหนดสาระใด ๆ ในกฎหมายควรคำนึงถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมต่าง ๆ ของสังคมไทย

ที่มา: ศักราช ฟ้าขาว. “ ข้อเสนอการกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” วิทยาจารย์. 100, 8 ( พฤศจิกายน 2544 ) : 11 – 13.โดย : นางสาว เกษศิณี โฉมโต, สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, วันที่ 30 มกราคม 2545