มารยาทไทย

กล่าวถึงหลักสำคัญ ของมารยาทไทยโดยทั่วไป อันได้แก่ มารยาทในการยืน เดิน นั่ง และนอน มารยาทในการคารวะต่อผู้มีอาวุโสกว่า มารยาทในการแสดงความเคารพโดยทั่วไป มารยาทในการส่งของและรับของ การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท การพูด การรับประทานอาหาร การต้อนรับแขก มารยาทของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี การสมาคมกับเพื่อนต่างเพศ การแต่งกาย การแนะนำให้รู้จักกัน และมารยาทในพิธีกรรมต่างๆ

ศรีสว่าง ภิบาลแทนและเรช มุ่งในธรรม. มารยาทไทย. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง 09.2530. 172 หน้า. 25 บาท


โดย : นางสาว ืืnipaporn praseart, student 4/3 longluang patumtani 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545