การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ และบางครั้งเรียกว่า การเรียนที่บ้าน
-------------------------------------------------------
ที่มา : วิเศษ ชิณวงศ์.การศึกษาขั้นพื้นฐาน.วารสารวิชาการ.4,5 ( มีนาคม 2544 )
: 2-10
โดย : นางสาว angkhana pakwan, สถาบันราชภัฏเพรชบุรี, วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545