แผนการสอนรวมชั้นเรียน ป.4-6วิชาสังคมศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์แผนที่3-4


บอกกล่าวทักทาย : แผนการสอนนี้มี แผนการสอนที่ 3 และแผนการสอนที่ 4 อยากท่านอาจารย์สามารถนำไปประยุกต์เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพของแต่ละโรงเรียนได้ ปิดเทอมนี้ผมกำลังศึกษา โปรแกรมปลาดาว ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรี โปรแกรมนี้ดีครับสามารถนำมาใช้แทน Microsoft office พวก Word หรือ Exell ที่ใช้พิมพ์งานนั่นแหล่ะ แต่โปรแกรมปลาดาว ดีกว่าของไมโครซอฟท์ ตรงที่เขาให้ใช้ฟรีไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ (ตำรวจไม่จับครับ) ผมว่าจะนำโปรแกรมนี้มาสอนนักเรียนที่โรงเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์แทน โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด แต่ต้องใช้เวลาศึกษาอีกสักหน่อยนะครับ ใครมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยแนะนำบ้างนะครับ หรือใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ถามมานะครับตอบได้จะตอบให้
.............................................................................................................................

3.แผนการสอนชั้น ป.4-6 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โดยอาจารย์ธรชัย ถนนทิพย์ โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ โทร.988-6754
มาตรฐาน ที่ 6 และ 7
1. เนื้อหา งบประมาณ รายรับ รายจ่าย ของตนเองและครอบครัว
2. สาระการเรียนรู้ การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของตนเองและครอบครัว เป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ใช้เงินสำหรับสิ่งที่จำเป็นต่อตนเอง ช่วยแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ทำให้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และมีเงินออมไว้ใช้เมื่อจำเป็น
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
ป.4 นักเรียนทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้
ป.5 นักเรียนทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้
ป.6 นักเรียนทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัวได้
4. สื่อ
1. ใบงานที่ 3 เรื่องเศรษฐศาสตร์ 2. ตัวอย่างการทำบัญชีรายรับรายจ่าย
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของนักเรียน
2. ครูนำเสนวิธีการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย
3. ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบงาน
4. ครูสุ่มนักเรียนมารายงานหน้าชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุป
6. การวัดและประเมินผล
สังเกตจาก 1. ผลงานของนักเรียน 2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
7.บันทึกหลังการสอน……………………………………………………………….……………………


ต่อแผนที่ 4 เลยครับ ............เมื่อท่านสบายนึกถึงเราบ้าง.....4.แผนการสอนชั้น ป.4-6 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โดยอาจารย์ธรชัย ถนนทิพย์ โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ โทร.988-6754
มาตรฐาน ที่ 6 และ 7
1. เนื้อหา การเพิ่มรายได้จากเงินออม การลงทุน และสหกรณ์
2. สาระการเรียนรู้ การเพิ่มรายได้จากเงินออมและการลงทุน เป็นการนำเงินหรือสิ่งที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไร สำหรับสหกรณ์จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
ป.4 นักเรียนวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้
ป.5 นักเรียนอธิบายหลักการและวิธีดำเนินการของสหกรณ์ได้
ป.6 นักเรียนวางแผนและจัดกิจกรรมการลงทุนค้าขายในโรงเรียนได้
4. สื่อ
1. ใบงานที่ 4 เรื่องเศรษฐศาสตร์ 2. ภาพโฆษณาการซื้อ-ขายสินค้าต่าง ๆ
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ครูนำภาพโฆษณาเกี่ยวกับการซื้อขาย-สินค้าต่าง ๆมาให้นักเรียนดูแล้วสนทนาซักถาม
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามใบงาน ตามระดับชั้นตนเอง
3. ตัวแทนกลุ่มรายงาน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
6. การวัดและประเมินผล
สังเกตจาก 1. ผลงานกลุ่ม 2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
7.บันทึกหลังการสอน……………………………………………………………….……………………


ยังมีต่อจ้า............ ติดต่อ หรือติชมได้ที่โรงเรียนครับโดย : นาย ธรชัย ถนนทิพย์, ร.ร.สุเหร่าสนามกลางลำ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530, วันที่ 14 เมษายน 2545