การป้องกันยาเสพติด

ปัจจุบัน ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศ และในต่างประเทศทั่วโลกต่างประสบกับปัญหานี้เช่นกัน สำหรับประเทศไทยนั้นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะ ยาบ้า ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการดำเนินงานต้องเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและเน้นการป้องกันที่เด็กและเยาวชนเพื่อลดความต้องการด้านยาเสพติดควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีการปราบปรามอย่างเฉียบขาดและจริงจัง เนื่องจากยาเสพติดได้แพร่กระจายเข้าไปถึงสถานศึกษาแล้วจึงจำเป็นต้องรีบหาหนทางในการปราบปรามให้หมดสิ้นไป

"การป้องกันยาเสพติด." หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. ฉบับที่19,130. วันที่ 22 กุมภาพันธ์.2545: 24.


โดย : นางสาว nuchjaree pilaphim, ripw konglung 13180, วันที่ 18 เมษายน 2545