การดื่มสุราของคนไทยในปัจจุบัน

การดื่มสุราของคนไทยในปัจจุบัน to be drunk liquor

ในอดีตคนไทยใช้สุราเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรม และดื่มเพื่อความรื่นเริงในเทศกาลต่าง ๆ
แต่ทุกวันนี้ สุรากลายเป็นเครื่องมือเพื่อความบันเทิง และการสังสรรค์รวมทั้งเป็นเครื่องมือสร้าง
เอกลักษณ์
ในแง่ของผู้ดื่มผู้หญิงหันมาดื่มสุราเพื่อความบันเทิงและสังสรรค์กันมากขึ้น ขณะที่ในอดีตสังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงดื่มเหล้า ในชีวิตประจำวันได้เพียงในฐานะ “ยา” เช่น การดื่มยาดอง
การดื่มสุราไม่ใช่พฤติกรรมส่วนตัวแต่เป็นผลพวงจากประสบการณ์การเรียนรู้ และถูกกล่อมเกลาจากสภาพแวดล้อมในสังคมทุกระดับ
ครอบครัวที่มีพ่อแม่ดื่มสุราลูกมีโอกาสสูงที่จะเป็นนักดื่มไปด้วย บ้านที่นิยมใช้ยาที่มีส่วนผสมของสุราเป็นประจำ ก็ส่งเสริมให้สมาชิกพัฒนามาเป็นนักดื่มได้เช่นกัน
เพื่อนในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการชักนำให้เป็นนักดื่ม แวดวงการทำงานและสังคมใหญ่
การฉลองเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ การดื่มเพื่อสมาคมและสังสรรค์ การเกิดสถานที่สำหรับดื่มสุราในรูปใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสให้สุราเข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตคน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.


โดย : นางสาว patcharin kanakgorn, klong laung pathumtanee 13180, วันที่ 18 เมษายน 2545