สำนักงานป่าไม้จังหวัดระนอง กรมป่าไม้

*จากการที่ได้ไปสอบถามมาจึงได้ข้อมูลมาดังนี้
ประวัติโดยย่อ
สำนักงานป่าไม้จังหวัดระนองตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่
2/1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งมาได้แล้วประมาณ 83 ปี
โดยมีป่าไม้จังหวัดคนแรกชื่อ นายม้าน ทีปสวัสดิ์

อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานป่าไม้จังหวัดระนอง
1. ดำเนินเกี่ยวกับการอนุญาต และตรวจสอบการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่
2. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอี่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ป่าไม้ในจังหวัดระนอง

เนื่องจากจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี จึงมีทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
พ.ท.ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าดงดิบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ป่าบก 2. ป่าชายเลน

สถิติคดีป่าไม้ในท้องที่จังหวัดระนอง
ปีที่มีการบุกรุกป่าไม้มากที่สุดคือปีพ.ศ.2541 มี 221 คดี
ส่วนมากจะเป็นการบุกรุกป่าบก บุกรุกเฉลี่ยประมาณ 1,533ไร่/ปี

ข้อมูลป่าทั้งหมดจากภาพถ่ายดาวเทียม
เนื้อที่จังหวัดระนองทั้งหมด 2,061,278 ไร่
ปีพ.ศ. 2536 พี้นที่ป่าเหลือ 707,500 คิดเป็นร้อยละ 34.32
ปีพ.ศ. 2538 พื้นที่ป่าเหลือ 684,468 คิดเป็นร้อยละ 33.20
ปีพ.ศ. 2540 พื้นที่ป่าเหลือ 605,600 คิดเป็นร้อยละ 29.37

คาดว่าผลจากการถ่ายภาพดาวเทียมของพื้นที่ป่าทั้งหมดจะลดลงเรื่อยๆ ถ้าไม่มีการปลูกป่าทดแทน
ดังนั้นจึงได้มีการปลูกป่า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ นอกเขตอนุรักษ์
- ปีที่มีการปลูกป่าทดแทนมากที่สุด คือ พ.ศ. 2538
- ส่วนมากจะเป็นการปลูกป่าบริเวณเขตเมือง , ชุมชน และสาธารณประโยชน์
เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ ปีที่50
- ต.นาคา กิ่งอ.สุขสำราญ=ป่าสงวนฯป่าคลองม่วงกลวงและแหลมหน้าทุ่ง ฯ
- ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี =ป่าสงวนฯป่ามะมุและป่าปากจั่น ฯ
- ต.หงาว อ.เมือง =ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว ฯ

โดย : นางสาว จุไรรัตน์ จุรณทรรศน์, ร.ร.สตรีระนอง, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2544