องค์การการค้าโลก


องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) มีพัฒนาการมา จากแกตต์ (General Agreement on Tariff and Trade : GATT) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2538 โดยมีองค์กรสูงสุดในการตัดสินใจ คือ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Conference) ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมทุก ๆ 2 ปี การประชุมครั้งแรก มีขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2539 ครั้งที่ 2 มีขึ้น ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2541 การประชุมครั้งที่ 3 มีขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 และการประชุม ครั้งที่ 4 จะมีขึ้น ณ เมืองโดฮา ประเทศการ์ตา ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2544 ปัจจุบัน WTO มีสมาชิกทั้งสิ้น 140 ประเทศ

ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ไทยเข้าเป็นสมาชิก WTO และสนับสนุนหลักการการเปิดการค้าเสรี ทำให้การลงทุนสุทธิโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 49.9 พันล้านบาท ในปี 2538 เป็น 134.6 พันล้านบาทในปี 2542 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 4,192.7 พันล้านบาท ในปี 2538 เป็น 4,615.4 พันล้านบาท ในปี 2542 การส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 1,406.3 พันล้านบาท ในปี 2538 เป็น 2,214.2 พันล้านบาท ในปี 2542 และดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากที่เคยขาดดุลการค้าถึง 357.3 พันล้านบาท ในปี 2538 เป็นได้เปรียบดุลการค้าถึง 306.9 พันล้านบาท ในปี 2542
นอกจากนั้น การเปิดตลาดของไทยยังทำให้มีการไหลของเทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคต่างๆ ของไทยให้ทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น


จากหนังสือ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน หน้า 298โดย : นาย ธารา อุทธังกร, โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2544