คำนวณภาษีและยื่นแบบ ภ.ง.ด 91

อีกทางเลื่อกของผุ้ที่ต้องการยื่นภาษี และคำนวนภาษี ภ.ง.ด 91 ตลอดจนการยืนแบบภาษีภ.พ30,ภ.พ 36 และ ภ.ง.ด 54 คุณสามารถยืนแบบผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ได้จัดเตรียมบริการยืนแบบภาษีรุปแบบต่างๆ เอาไว้บนเว็บ www.rd.go.th ช่วยให้ที่ผู้ตอ้งการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ต้องเสียค่าบริการและเพิ่มความสะดวก ไม่เสีสยเวลาเดินทาง เว็บไซต์กรมสรรพากร www.ra.go.th พร้อมบริการให้ความรุ้เกี่ยวกับภาษี ประมวลรัฐฎาการฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการบริการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
คำแนะนำจากกรมสรรพากร
กรมสรรพากรเปิดให้บริการายืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2544 ผ่านอินเทอร์เน็ต และรับชำระภาษี ผ่านเอทีเอ็มหรือผ่านอิเล็กทรอนิส์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2545 ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ
1. ไม่ต้องสมัครของใช้บริการกับกรมสรรพากร
2.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3.ช่วยการคำนวณภาษีตามรายการที่แสดงในแบบ ภ.ง.ด. 91
4.สะดวกในการชำระภาษี ผ่าน เอทีเอ็ม
ที่มา :Microcomputer- iser กุมภาพันธ์ 2545


โดย : นางสาว แสงเดือน แสงสว่าง, ร.รสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมานี, วันที่ 27 เมษายน 2545