นายกรัฐมนตรีของไทย


นายกรัฐมนตรีของไทย
ภายหลังจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
มาเป็นแบบประชาธิปไตย โดยกลุ่มที่เรียกว่า “คณะราษฎร์” เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2475 และได้เริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.2475” ได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารประเทศผ่านทางคณะรัฐมนตรี (ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ) นับจากนั้นเป็นต้นมา ได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
บริหารประเทศมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังรายนามต่อไปนี้
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2. พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3. จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (พันเอกหลวงพิบูลสงคราม)
4. พันตรีควง อภัยวงศ์ (หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
8. พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9. นายพจน์ สารสิน
10. จอมพลถนอม กิตติขจร
11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
12. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
13. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
17. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
18. นายอานันท์ ปันยารชุน
19. พลเอกสุจินดา คราประยูร
20. นายชวน หลีกภัย
21. นายบรรหาร ศิลปอาชา
22. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
23. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
อ้างอิง วารี อัมไพรวรรณ หนังสือรอบรู้ประเทศไทย
โดย : นาง ปณิตา ทางทอง, เก่าขามวิทยา, วันที่ 12 พฤษภาคม 2545