บุคคลผู้ให้กำเนิดศาสตร์ ศิลป์


บุคคลผู้ให้กำเนิดศาสตร์ ศิลป์และวิทยาการแขนงต่าง ๆ ของไทย
1. พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. พระบิดาแห่งการพิพิธภัณฑ์ไทย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. พระบิดาแห่งการพัฒนาแหล่งน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย สมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (กรมกลวงสงขลานครินทร์)
5. พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย สมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
(กรมกลวงสงขลานครินทร์)
6. พระมารดาแห่งการสาธารณสุไทย สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
7. พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
8. พระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทย สมเด็จพระราชปิตุลา
บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
9. พระบิดาแห่งการทูตไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
10. พระบิดาแห่งการรถไฟไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
11. พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
12. พระบิดาแห่งการสำรวจน้ำมัน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยกร กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธิน
13. พระบิดาแห่งการสหกรณ์ของไทย พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
14. บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่ของไทย หม่อมเจ้าสิทธิพร
กฤษดากร
15. บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
16. บิดาแห่งยางพาราไทย พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี
17. บิดาแห่งวิชาเคมีไทย ศาสตราจารย์แถบ นีละนิธิ
18. บิดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของไทย นายปกรณ์ อังสุสิงห์
19. บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ของไทย ศาสตราจารย์ฝน แสงสิงแก้ว
20. บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

อ้างอิง วารี อัมไพรวรรณ หนังสือรอบรู้ประเทศไทย
โดย : นาง ปณิตา ทางทอง, เก่าขามวิทยา, วันที่ 12 พฤษภาคม 2545