เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า

โดย สนิทพงษ์ พมคำปา

                             เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า

ที่มาของแนวคิด

โดยทั่วไปเครื่องตัดหญ้าที่ใช้กันมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือแบบที่ใช้เครื่องยนต์กับแบบที่ใช้มอเตอร์แต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสีย

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดโดยนำข้อดีของแต่ละแบบมาคิดประดิษฐ์จัดทำเครื่องตัดหญ้าที่อาศัยพลังงานจากไฟฟ้าที่ไม่เกิดมลพิษ และทำงานที่สะดวกคล่องตัว เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเครื่องตัดหญ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้งาน
 2. เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะในอากาศรวมทั้งมลภาวะที่เกิดจากเสียง

ขอบเขต

 1. ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดัน 24 โวลท์
 2. ใช้กับพื้นที่ที่มีลักษณะเรียบ เช่น สนามหญ้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำให้ลดมลพิษในอากาศและมลพิษทางเสียง
 2. มทำให้เกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง(น้ำมัน)
 3. ทำให้สะดวกและมีความคล่องตัวในการตัดหญ้า

รายการอุปกรณ์

 1. เหล็กทำโครง 2 เส้น
 2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลท์
 3. แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์
 4. ล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว และ 6 นิ้ว
 5. ใบพัดเครื่องตัดหญ้า
 6. สายพาน
 7. มู่เล่หรือพลูเล่ย์ขนาด 2.5 นิ้ว และ 6 นิ้ว
 8. หูกระต่ายยึดติดแกนใบพัด
 9. สวิตซ์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลท์
 10. ฟิวล์ป้องกันขนาด 15 แอมป์
 11. แผ่นสังกะสีฃน๊อตยึดอุปกรณ์
 12. พลาสติกทำฝาปิด
 13. ขอบอลูมิเนียม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ออกแบบและรวบรวมข้อมูล
 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำนำมาใช้
 3. เริ่มปฏิบัติงานประกอบชิ้นส่วนต่างๆและวงจรควบคุม
 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยและทดสอบการใช้งานจริง
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเครื่องตัดหญ้าทั่วไป
 6. หาจุดผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข

ที่มา : สนิทพงษ์ พรมคำปา เอกอุตสาหกรรมศิลป์ปี 3 รหัส 45041090138 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โดย : นาย สนิทพงษ์ พรมคำปา, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547