หน้าที่ของบุตรหน้าที่ของบุตร
บุตรที่ดีควรปฏิบัติดังนี้
1. ให้ความเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนอบรมด้วยความเต็มใจ ไม่โต้เถียงหรือหลบเลี่ยงเกี่ยงงอนให้ผู้อื่นทำ
2. เมื่ออยู่ในวัยเรียนก็หมั่นหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้มีความรู้และวิชาชีพสำหรับเลี้ยงตัวเองได้
3. ช่วยเหลือบิดา มารดาทำงานที่พอจะช่วยได้ เช่น การช่วยงานบ้าน งานครัว การทำความสะอาด ช่วยเก็บของ เลี้ยงสัตว์ ตักน้ำ ตกแต่งบ้าน ฯลฯ และช่วยเหลือผู้ปกครองใสงานอาชีพ เช่น ปลูกผักสวนครัว ให้อาหารสัตว์ ทำของขาย ช่วยขายของ เป็นต้น
4. รู้จักเลือกซื้อสิ่งของต่าง ๆรู้จักทำและเก็บรักษาของกินของใช้ เป็นต้น
5. รู้จักประหยัดและออมทรัพย์ รู้จักประหยัดโดยการเลือกซื้อของต่าง ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม รู้จักใช้เสื้อผ้า ของเล่น ของใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
6. ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีกริยามารยาทงดงาม ซึ่งจะช่วยรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล
7. ดูแลบิดา มารดาและผู้มีพระคุณโดย : นาง เยาวลักษณ์ วงศ์วรรณกิจ, โรงเรียนนารีนุกูล, วันที่ 7 ธันวาคม 2544