:: เกริ่นนำ ::


คำแนะนำ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องคิดคล่องสมองไว เป็นการศึกษาถึงวิธีการทอนเงินของพ่อค้า และแม่ค้า ว่ามีวิธีการอย่างไร ในการทอนเงินได้รวดเร็ว โดยแต่ละคนมีวิธีและเทคนิคต่างๆไม่เหมือนกัน คณะผู้จัดทำโครงงาน ได้นำวิธีการทอนเงินที่ดีที่สุด มาจัดทำเป็นแบบฝึกหัด ในการคิดเลขเร็ว

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำวิธีการทอนเงินของพ่อค้าแม่ค้ามาใช้ฝึกทักษะในการบวกและการลบ
  2. เพื่อให้นักเรียนคิดเลขได้เร็วขึ้น
  3. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขและมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
  4. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สมมติฐาน

นักเรียนสามารถนำวิธีการทอนเงินของพ่อค้า แม่ค้า ไปใช้ฝึกทักษะการลบได้

เนื้อหา

- การลบด้วยจำนวนเต็มสิบ
- การลบด้วยจำนวนเต็มร้อย

การลบ  การลบเป็นการหักหรือตัดจำนวนออกจากตัวตั้งเท่ากับตัวลบ สำหรับการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ก็จะนำตัวเลขแต่ละหลักมาลบกัน ถ้าตัวตั้งหลักใดมีค่าน้อยกว่า ตัวลบก็ต้องมีการกระจายจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือมารวมกับตัวตั้งในหลักที่กำลังลบอยู่ แล้วลบต่อกันไปได้


®copyright 2004 Design by Duangvipa School