:: สรุปผลการค้นคว้า ::


สรุปผลการค้นคว้า

โครงงานคิดคล่องสมองไว เป็นโครงงานที่นำวิธีการทอนเงิน ของพ่อค้าแม่ค้ามาประยุกต์ใช้ในบทเรียนคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และได้แนวคิดจากพ่อค้าแม่ค้า มาจัดทำเป็นแบบฝึกหัด และคำอธิบายเรื่องการลบ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้นำผลงานไปเสนอเพื่อนๆ ปรากฎว่าทำได้ถูกต้อง มีความพอใจในวิธีคิด และประสบความสำเร็จได้อย่างดี

ข้อเสนอแนะ

แหล่งการเรียนรู้จากข้างนอกห้องเรียนอาจนำมาประยุกต์ใช้ได้ในบทเรียนได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้ความรู้เพิ่มเติม
  2. ได้คิดเองทำเอง
  3. ทำให้คิดเลขเร็วขึ้น
  4. มีความสนุกสนาน
  5. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  6. ได้รับความเพลิดเพลิน
  7. ได้ทำงานกลุ่ม
  8. ทำให้เข้าใจมากขึ้น

®copyright 2004 Design by Duangvipa School