การกำจัดขยะ

            วิธีการกำจัดขยะ  มีหลายวิธี  เช่นการฝังดิน  ทิ้งทะเล  ทำปุ๋ย  และการเผา  เป็นต้น

 

            วิธีการเผา  เป็นวิธีการที่นิยามใช้กันมานานตามบ้านเรือน  แต่ในระดับประเทศไม่ค่อยนิยม 

เนื่องจากการสร้างเตาเผาต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง  ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญทางเครื่องกลช่วยเหลือ

นอกจากนี้การเก็บขยะในบ้านเรือนเรายังเป็นขยะรวม  ซึ่งแตกต่างไปจากต่างประเทศที่มีการแยกขยะซึ่งง่าย

ต่อการกำจัด  การกำจัดขยะจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ  มิฉะนั้นจะก่อให้ปัญหาขึ้นมากมาย

 

            สิ่งเจือปนในอากาศ  แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 

1.       พวกสารวัตถุที่มีขนาดเล็ก  เช่น  ควัน  ฝุ่นละออง  เป็นต้น

 

2.       พวกก๊าซต่าง ๆ  และไอน้ำ  เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์  คาร์บอนมอนอกไซด์ 

 

คาร์บอนไดออกไซด์  จะทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์  ถ้ามีอยู่ในอากาศมากถึง 1% จะทำให้อัตราการ

หายใจของเราเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการทำงานของหัวใจ