คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

 เว็บไซต์นี้ สร้างและบริหารโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มผู้พัฒนาผลงาน 1 คนและสมาชิกอีกจำนวน 2 คน ซึ่งรวมทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งมีรายนามและประวัติพอสังเขปดังนี้


ด.ช.วิชินพงศ์ สินชัยศรี

หัวหน้ากลุ่มผู้พัฒนาผลงาน
ห้อง ม.3/2 เลขที่ 31
citrus_fruit@msn.com


ด.ญ.จันทรี จันทรพันธุ์
สมาชิกกลุ่มผู้พัฒนาผลงาน
ห้อง ม.3/2 เลขที่ 6
jamkamkruwainaka@hotmail.com


ด.ญ.วัสริน นาถประชา
สมาชิกกลุ่มผู้พัฒนาผลงาน
ห้อง ม.3/2 เลขที่ 29
buckbeak_h@hotmail.com

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.