บรรณานุกรม

คณะผู้จัดทำ

 _____. การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล. กรุงเทพฯ: สำนักรักษาความสะอาด กทม., 2538.
คณะกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว. น้ำ. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์ พรินติ้ง กรุ๊ป.
จินตนา ใบกาซูยี. น้ำกับชีวิต. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542.
เทอร์รี เจนนิงส์. ทะเลและชายฝั่ง. กรุงเทพฯ: บริษัท ไทยวัฒนาพาณิชย์ จำกัด, 2532.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์. ขยะและสารอันตราย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์. มลพิษน้ำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2537.
นันทนา เปี่ยมบรรจง. ขยะกระดาษ. กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์, 2538.
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต. มลภาวะ. กรุงเทพฯ: บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด, 2542.
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. แหล่งน้ำกับปัญหามลภาวะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
พรพรรณ ไวทยางกูร. นิเวศวิทยา. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด.
มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม - ประเทศไทย. มลพิษทางน้ำ. กรุงเทพฯ: ฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542.
รังสิต หล่มระฤก. เด็ก และสภาพแวดล้อมในเมืองไทย. กรุงเทพฯ.
วิชัย เทียนน้อย. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรวิทยา.
ศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์. น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
สตีฟ พอลล็อค. อำมหิตใต้สายธาร. กรุงเทพฯ: บริษัท ไททัน อินเตอร์ แอคค์ จำกัด.
สมชัย ภัทรธนานันท์. 12 สารเคมีอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พิมพ์ดี.
สมชาย เดชะพรหมพันธุ์. ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แพร่พิทยา, 2532
สุวรรณา บุญถลำ. รักษ์น้ำ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541.
อุษณี กังวารจิตต์. ขยะพลาสติก. กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์, 2538.

http://www.google.co.th
http://www.wma.or.th

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.