อาจารย์ที่ปรึกษา

คณะผู้จัดทำ

 โครงการนี้จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ดีเลย หากขาดอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำในการทำงานต่างๆ รวมไปถึงช่วยในการประสานงานต่างๆ ในการทำโครงการนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่


อาจารย์ สุชาดา อ่อนประไพ
ประจำ วิชาวิทยาศาสตร์


อาจารย์ วิมลรัตน์ สิงห์เรือง
ประจำ วิชาคอมพิวเตอร์


อาจารย์ ปิยนันท์ ปานนิ่ม

ประจำ วิชาคอมพิวเตอร์

 พวกเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งให้คณะของพวกเราได้ประสบความสำเร็จมาถึงจุดจุดนี้ครับ

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.