เชื้อโรค และสิ่งมีชีวิต

จันทรี จันทรพันธุ์

 สิ่งมีชีวิตในน้ำเสียจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จุลินทรีย์ มีบทบาทก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ในน้ำเสียสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ สัตว์ พืช และ Protista ในแต่ละกลุ่มแยกย่อยออกเป็น
× สัตว์ ประกอบด้วย Rotifers, Crustaceans และ Worm & Larvae
× พืช
ประกอบด้วย Mosses และ Ferns
× Protista ประกอบด้วย Bacteria, Algae, Fungi และ Protozoa

 ในระบบบำบัดน้ำเสียจะพิจารณาจุลินทรีย์บางตัวที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อการบำบัดน้ำเสีย ได้แก่


1. แบคทีเรีย (Bacteria)
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสัตว์เซลล์เดียว มีรูปร่างหลายแบบ เมื่อแบ่งตาม ความต้องการการใช้กาซออกซิเจน สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
× Arobes : เป็นแบคทีเรียประเภทที่ใช้ก๊าซออกซิเจนในการเจริญเติบโต
×
Anarobes : เป็นแบคทีเรียประเภทที่ไม่ใช้ก๊าซออกซิเจนในการเจริญเติบโต


2. ฟังใจ (Fungi)
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสัตว์หลายเซลล์ ไม่มีการสังเคราะห์แสง เจริญเติบโต ได้ในน้ำเสียที่มี pH ต่ำ


3.
โปรโตซัว (Protozoa)
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสัตว์เซลล์เดียว ส่วนใหญ่เป็นพวก Aerobic Hetrotrophs โปรโตซัวที่มีความสำคัญต่อระบบบำบัดน้ำเสีย คือ พวก Ciliata พวกนี้จะมีขนรอบๆ ตัวเพื่อใช้ช่วยในการเคลื่อนที่ และจับอาหาร


4.
โรติเฟอร์ (Rotifers)
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสัตว์หลายเซลล์มีขนสำหรับเคลื่อนที่และ จับอาหารถ้ามีโรติเฟอร์อยู่มากในน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากกระบวนการบำบัด แสดงว่า กระบวนการบำบัด ทางชีววิทยามีประสิทธิภาพดี

 จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะเป็นดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดในแต่ละขั้นตอนว่า มีความบกพร่อง และควรจะเข้าไปแก้ไขที่จุดใด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน การทางชีววิทยาในน้ำเสีย เพราะคุณภาพของน้ำที่ผ่านการบำบัดจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ใน การย่อยสลายของเสียที่ปะปนมากับน้ำเป็นหลัก

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.