น้ำเสีย?

จันทรี จันทรพันธุ์

 ภาวะมลภาวะในแหล่งน้ำคือการที่น้ำมีสภาพผิดไปจากธรรมชาติ โดยมีสิ่งแปลกปลอมปะปน ทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นได้รับผลกระทบจากมลภาวะได้ สาเหตุสำคัญของการเกิดมลภาวะ สืบเนื่องจากการที่ประชาการโลกที่เพิ่งสูงขึ้นมากในอัตราที่ไม่สมดุล การแพทย์และการอุสาหกรรมเจริญขึ้น มีอาหารอุดมสมบูรณ์จากการเกษตร เป็นปัจจัยที่ทำให้มีอัตราคนเกิดมาก และคนตายน้อยลง ส่งผลให้ประชากรโลกเกินอัตราและทำให้มีการขับถ่ายของเสียออกมาเป็นจำนวนมากตามไปด้วย ซึ่งของเสียเหล่านั้นก็สามารถลงสู่แหล่งน้ำก่อให้เกิดมลภาวะได้ เราสามารถแบ่งสาเหตุของมลภาวะเหล่านี้ได้ตามที่มาคือ


× มลภาวะจากแหล่งน้ำโสโครกในชุมชน อาทิน้ำทิ้งจากบ้านเรือน น้ำทิ้งจากท่อน้ำโสโครก และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชุมชน โดยลักษณะน้ำเสียนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของชุมชน ระบบท่อ และอัตราการไหลของน้ำในท่อ น้ำเสียจากแหล่งชุมชนนั้นมักจะมีสีเทา กลิ่นเหม็น มีค่า
ph ระหว่าง 6.5-8 และค่าBOD 100-450 น้ำเสียจากชุมชนเหล่านี้ จะก่อให้เกิดความรำคาญของคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ และส่งผลกระทบต่อชุมชนในทางสาธารณะสุข


× มลภาวะจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรม จากโรงงานประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนมากในแหล่งน้ำเสียทั่วโลกสามารถจำแนกได้ตามผลเสียของสภาพแวดล้อม เช่น ทำให้ออกซิเจนลดลง
, มีสารพิษปะปน, ทำลายสภาพน้ำ, ทำให้มีรสหรือสีเปลี่ยนไป เป็นต้นซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ของการประเมินผลกระทบและ การเลือกวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


×
มลภาวะจะน้ำทิ้งเกษตรกรรม การทำการเกษตรอย่างไม่มีการวางแผนที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบมากต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะเกษตรกรรมเกี่ยวข้องกับน้ำและสารเคมีชนิดต่างๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือการที่น้ำในชะล้างจากดินสู่แม่น้ำ ซึ่งทั้งนี้จะส่งผลกระทบทั้งชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้

โพสต์เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 เวลา 12.45 น.