โครงงานการทำรองเท้า
จัดทำโดย
เด็กชายสหรัฐ
เพชรตรง
เด็กชายสุวิทย์
ทองย้อย
เด็กหญิงนรีรัตน์
สำเนียงล้ำ
   
โรงเรียนดิศกุล
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1